KONKURS ZA KNJIŽEVNU REZIDENCIJA NA CETINJU – PISCI U PRIJESTONICI

Izdavačka kuća Otvoreni kulturni forum (OKF) i evropska mreža za promociju književnosti i prevođenja TRADUKI, raspisuju konkurs za Književnu rezidenciju na Cetinju – pisci u prijestonici“.

Poziv za rezidencijalni boravak otvoren je za pisce i prevodioce. Zainteresovani autori/autorke iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunije, sa Kosova, kao i prevodioci/prevoditeljke iz pomenutih zemalja koji prevode crnogorsku literaturu na jezike TRADUKI mreže (njemački, slovenački, makedonski, albanski, rumunski ili bugarski), mogu se prijaviti od 7. februara do 20. februara 2020. godine na konkurs za rezidencijalni program na Cetinju, za mjesece: mart, april ili maj 2020. godine.

Rezidencijalni program podrazumijeva smještaj i radni prostor u lijepom pansionu na Cetinju u centru grada, u trajanju od mjesec dana, naknadu troškova života u iznosu od 800,00 eura mjesečno i putne troškove.

Ideja programa jeste da autorima i prevodiocima pruži mogućnost da mjesec dana intenzivno rade na svojim rukopisima, da se upoznaju sa društvenim i književnim prilikama u Crnoj Gori, a da istovremeno promovšu svoj rad i djelo pred crnogorskom publikom. Otvoreni kulturni forum je ovim projektom obezbijedio čitanja i predstavljanja autora i prevodilaca u relevantnim književnim prostorima pred crnogorskom publikom, kao i niz mogućnosti učestvovanja u drugim umjetničkim događajima tokom boravka u Crnoj Gori. OKF se obavezuje da tokom trajanja rezidencijalnog programa upozna autore/prevodioce, kako sa posebnostima Cetnja, tako i sa književnim, istorijskim i umjetničkim prilikama u Crnoj Gori. 

Prijava se šalje na crnogorskom, srpskom, bosanskom, hrvatskom ili engleskom jeziku na e-mail: okf@t-com.me.

Autor/prevodilac u prijavi prilaže:

– biografiju
– željeni mjesec boravka
– kontakt podatke
– bibliografiju
– kratak opis planiranog rada na Cetinju
– pismo preporuke (izdavača/društva pisaca/društva prevodilaca/PEN centra i sl.)

OKF u svom djelovanju ima dva prioriteta: misiju oživljavanja kulturnog života na Cetinju, koje je od kraja XV vijeka do sredine XX stoljeća bilo politički, duhovni i kulturni centar Crne Gore, i inteziviranje kulturne saradnje medu piscima, izdavačima, kulturnim publikacijama sa prostora šireg balkanskog regiona i Evrope. Neprestano širimo krug saradnika i partnera u Crnoj Gori i regionu, sa kojima Otvoreni kulturni forum realizuje projekte iz nekoliko različitih domena izdavaštva, kulture i društvenog života. Oni najbolje potvrduju postojanje zajedničke potrebe o osvajanju novih prostora za savremenu književnu produkciju i njenu razmjenu u južnoslovenskim zemljama, za izvjesnim formiranjem nove čitalačke publike, potrebu za razmjenom informacija i ideja koje potvrduju vrijednosti multiklturnog ambijenta u Crnoj Gori i integrativne potencijale za ratom desrtruiranu kulturnu komunikaciju u regionu.

OKF projektom „Pisci u prijestonici“ nastavlja da njeguje razvoj sopstvenih književnih programa u okviru ambijenta koji djeluje u domenu kulture u Crnoj Gori i regionu, ali istovremeno prilažemo naš “kapital” prvobitne vizije – postati referentni centar savremene književne produkcije na južnoslovenskim jezicima i prezentacije bogatstva izraza multikulturalnog prostora. S tim u vezi, Cetinje, kao istorijski centar Crne Gore, najbolji je prostor za autorsku rezidenciju ovog tipa.

Cetinje je istorijska i sadašnja prestonica Crne Gore (glavni grad Crne Gore je Podgorica). Grad je smješten podno planine Lovćen, na kojem se nalazi mauzolej navećem crnogorskom pjesniku Petru II Petroviću Njegošu. Zbog svoje autentične arhitekture i velikog broja istorijskih građevina, relikvija, manastira, crkvi i muzeja, ovaj grad je dobio naziv „grad-muzej“. Cetinje je posljednjih pet vijekova kulturno i obrazovno sjedište Crne Gore, pa tako baštini ogromno književno, muzejsko i arhivsko blago, koje se većinom čuva kroz pet republičkih institucija: Narodni muzej Crne Gore, Arhiv Crne Gore, Centralna narodna biblioteka „Đurđe Crnojević“, Kraljevsko crnogorsko narodno pozorište „Zetski dom“, te Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje. U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju. Međutim, Cetinje nije samo poznato po svojim građevinama i istorijskim spomenicima, već svojoj vjekovima dugoj štamparskoj tradiciji, bogatim bibliotekama, kao i po svojim umjetnicima – ovaj grad je za svojeg postojanja izrodio i ugostio značajan broj književnika i slikara, te stoga ne čudi što su se u ovom gradu smjestile tri akademije – Fakultet likovnih umjetnosti, fakultet dramskih umjetnosti, te Muzička akademija, a od nedavno i Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Crnojevići su osnovali prvu štampariju (1493—1496). Prvo štampano djelo bilo je Oktoih. Kasnije je i NJegoš osnovao svoju štampariju (1833—1852, u kojoj su objavljene njegove prve pjesme. Od 1858 do 1932 postojala je i Državna štamparija, a poslije II svjetskog rata 1945. osnovano je Izdavačko preduzeće „Narodna knjiga“ (1945-1958) odnosno „Obod“. Najstarije školske ustanove bile su: NJegoševa škola 1869, Bogoslovsko-učiteljska škola i Djevojački institut 1869, Gimnazija 1880, Oficirska artiljerijska škola 1903, Učiteljska škola 1919. i Bogoslovija 1921. godine. Cetinjska čitaonica osnovana je 1868. godine, u okviru koje su djelovali: Pjevačko društvo (1871), Biblioteka (1879), Dobrovoljno pozorišno društvo (1883), Muzej (1893), Arhiv (1895). I danas na Cetinju kao jedina takve vrste u Crnoj Gori radi Bogoslovija Svetog Petra Cetinjskog, koja je obnovila svoj rad 1992. godine.

Projektom „Pisci u prijestonici“ OKF otvara prostor za valorizaciju crnogorskog i evropskog kulturnog nasljeđa kroz književnost i kulturu.

Otvoreni kulturni forum ovaj projekat sprovodi u saradnji sa fondacijom Traduki – evropskom mrežom za književnost koja podstiče književnu komunikaciju između zemalja Balkana i zemalja njemačkog govornog područja, a koju su zajednički osnovali Federalno ministarstvo za evropske i međunarodne odnose Republike Austrije, Federalna kancelarija za spoljne poslove republike Njemačke, Švajcarski umjetnički savjet Pro Helvetia, KulturKontakt Austrija, Gete institut i fondacija S. Fischer, kao i Slovenačka književna agencija.

 


CALL FOR WRITERS IN RESIDENCE, HISTORICAL CAPITAL CETINJE, MONTENEGRO

The Program Writers in Residence, Historical Capital Cetinje, Montenegro is organized by “Otvoreni kulturni forum” (Open Cultural Forum) from Cetinje, Montenegro, and TRADUKI, the European network for literature.

The Call is open to authors and translators. Interested authors from Bosnia and Herzegovina, Serbia, Slovenia, Croatia, Macedonia, Albania, Bulgaria, Romania, and Kosovo, as well as translators from the said countries who translate Montenegrin literature into languages within TRADUKI network (German, Slovene, Macedonian, Albanian, Romanian or Bulgarian), can apply from 7 February to 20 February 2020 for residence programs in Cetinje, Montenegro, for March, April or May 2020.

Residence programs provide the following: accommodation and workspace for a period of one month in a charming boarding house located in the city center of Cetinje, coverage of life expenses in the amount of 800,00 euro per month, and travel expenses.

The idea of the program is to provide authors and translators with the opportunity to work intensively on their manuscripts for a month, to get acquainted with the social and literary climate in Montenegro, and to promote their work to Montenegrin readership. With this program, Open Cultural Forum will organize reading and presentation of authors/translators in relevant literary venues before the Montenegrin public, as well as a range of opportunities for participation in other art events in Montenegro during their stay in Cetinje. OKF is fully committed to acquaint our guests with special features and sights of Cetinje during the residence period, and particularly with literary, historical and artistic conditions.

Applicants are kindly asked to submit applications in Montenegrin, Serbian, Bosnian, Croatian, or English language to e-mail: okf@t-com.me, with following details:

– Biography
– The desired month of stay
– Contact information
– Bibliography
– Brief description of the planned work in Cetinje
– Letter of recommendation (publisher / associations of writers / translators’ association / PEN Center, etc.)

With this program, we continue to foster the development of our own literary projects within the ambiance that operates in the domain of culture in Montenegro and the Balkans region, but at the same time, we share our “capital”  one hoping to become the central reference of contemporary literary production in South Slavic languages. In this regard, Cetinje, as the historic center of Montenegro, is the right place for residency programs.

OKF’s scope of work has two priorities: reviving cultural life in Cetinje, which from the end of the 15th century to the middle of the 20th century was the political, spiritual and cultural center of Montenegro, and intensifying cultural cooperation between writers, publishers, translators of the Balkans and Europe. We constantly expand the circle of associates and partners in Montenegro and former Yugoslavia, with whom OKF creates projects from several different domains of publishing, culture and social life. These projects best confirm the existence of a common need for conquering new spaces of contemporary literary production and its exchange between countries of southeast Europe, the formation of new readership, the need for exchange of information, ideas and values of multicultural Montenegro, and its integrative potential to connect broken threads of ex-Yu.

Cetinje is the former capital city of Montenegro. The town is located at the foot of the mount Lovćen, where the grand mausoleum dedicated to poet Petar II Petrović Njegoš is located on one of its two highest summits. Owing to its authentic architecture and a number of historical buildings, relics, monasteries, churches and museums, this city was named “city-museum”. Cetinje has been the cultural and educational center of Montenegro for the last five centuries; hence its literary, museum and archive heritage is mostly preserved within five institutions: the National Museum of Montenegro, the National Archive of Montenegro, the National Library of Montenegro “Đurđe Crnojević”, the Royal Theater “Zetski dom”, and the National Institute for the Protection of Cultural Monuments. In 1482, Cetinje was founded by Prince Ivan Crnojević where he built the palace, and after two years a monastery. In this new monastery, the Prince transferred the seat of the Zeta Diocese, so thus Cetinje became both a secular and spiritual center of Montenegro, where subsequently Ivan’s son Đurđe Crnojević founded the first state printing house in South-Eastern Europe. Moreover, Cetinje is not only famous for its historical monuments, as the city hosted u number of finest painters and sculptors, and therefore, it is no surprise that three existing art academies in Cetinje make backbone of its contemporary art scene – Academy of Fine Arts, Academy of Drama and Film Arts, and Academy of Music Arts, and more recently, the Faculty of Montenegrin Language and Literature.

With this project, OKF opens the space for making Montenegrin and European cultural heritage viable through literature and culture. OKF will implement this project in cooperation with TRADUKI Foundation – a European Literary Network that promotes literary communication between the countries of the Balkans and the German-speaking countries, jointly established by the Federal Ministry for European and International Relations of the Republic of Austria, the Federal Foreign Office of the Republic of Germany, Swiss Art Council Pro Helvetia, Kultur Contact Austria, Gete Institute and Foundation S. Fischer, as well as the Slovene Literary Agency.

Podijeli.

Komentari su suspendovani.