Kontakt

D.O.O. OKF CETINJE

Milorad Popović, direktor
Goran Martinović, sekretar redakcije i prevodilac
Nada Marković, šef računovodstva
Ana Matić, grafički dizajner
Suzana Pajovic, grafički dizajner
Jovo Vukčević, web dizajner
Nađa Harović, tehnički urednik Arsa

Adresa:

d.o.o. OKF Cetinje
Bajova 2/III
Poštanski fah 69
81250 Cetinje
Crna Gora/Montenegro

Kontakt informacije:

Tel/Fax: + 382 (0) 41 23 16 68
E-mail: okf@t-com.me
Web: www.okf-cetinje.org


Časopis za književnost, kulturu i društvena pitanja ARS

Izlazi dvomjesečno. Godišnja pretplata 20 EUR. Za inostranstvo 40 EUR. Pretplate slati na žiro račun OKF-a: 530-20234-33, NLB Montenegrobanka a.d. Podgorica, za ARS.

Redakcija: Mladen Lompar (glavni i odgovorni urednik), Aleksandar Bečanović, Jelena Vujović, Božo Koprivica, Aleksandra Nikčević-Batrićević, Andrej Nikolaidis, Dragana Tripković, Milorad Popović (direktor), Ognjen Spahić, Pavle Goranović (zamjenik glavnog i odgovornog urednika), Zuvdija Hodžić (lektor), Bogdan Kršić (likovno-grafička oprema), Nađa Harović (tehnički urednik)

Izdavač: d.o.o. OKF Cetinje
Za izdavača: Milorad Popović