„Književna rezidencija na Cetinju – pisci u prijestonici“

Izdavačka kuća Otvoreni kulturni forum (OKF) i evropska mreža za promociju književnosti i prevođenja TRADUKI, raspisuju konkurs za Književnu rezidenciju na Cetinju – pisci u prijestonici. Zainteresovani autori_ke i prevodioci_ke crnogorske književnosti iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Albanije, Bugarske, Rumunije, sa Kosova mogu se prijaviti od 28. novembra do 28. decembra 2018. godine na konkurs za rezidencijalni boravak na Cetinju za mjesece: februar, mart i april 2019. godine. Poziv je otvoren za: pisce/spisateljice sljedećih žanrova: proza, poezija, eseji, drama; i prevodioce/prevoditeljke crnogorske književnosti na jezike u okviru TRADUKI mreže: njemački, slovenački, makedonski, albanski, rumunski, bugarski. Prijava se šalje na crnogorskom, hrvatskom, bosanskom, srpskom ili engleskom jeziku na e-mail: okf@t-com.com, sa ljedećim prilozima:

  • biografija
  • željeni mjesec boravka
  • kontakt podaci
  • bibliografija
  • kratak opis planiranog rada na Cetinju
  • pismo preporuke (izdavača/društva pisaca/društva prevodilaca/PEN centra i sl.)

Rezidencijalni program podrazumijeva smještaj i radni prostor u lijepom pansionu na Cetinju u centru grada, u trajanju od mjesec dana, naknadu troškova života u iznosu od 800,00 eura mjesečno i putne troškove. Otvoreni kulturni forum je ovim projektom obezbijedio čitanja i predstavljanja autora/ki u relevantnim književnim prostorima pred crnogorskom publikom, kao i niz mogućnosti učestvovanja u drugim umjetničkim događajima u Crnoj Gori tokom boravka rezidenta u Crnoj Gori. OKF se obavezuje da tokom trajanja rezidencijalnog boravka, upozna rezidenta sa posebnostima Cetnja, a tako i sa književnim, istorijskim i umjetničkim prilikama u Crnoj Gori.
Ideja programa jeste da autorima/kama i prevodiocima/teljkama pruži mogućnost da mjesec dana intenzivno rade na svojim rukopisima, da se upoznaju sa društvenim i književnim prilikama u Crnoj Gori, a da istovremeno promovšu svoj rad i djelo pred crnogorskom publikom.

OKF u svom djelovanju ima dva prioriteta: misiju oživljavanja kulturnog života na Cetinju, koje je od kraja XV vijeka do sredine XX stoljeća bilo politički, duhovni i kulturni centar Crne Gore, i inteziviranje kulturne saradnje medu piscima, izdavačima, kulturnim publikacijama sa prostora šireg balkanskog regiona i Evrope. Neprestano širimo krug saradnika i partnera u Crnoj Gori i regionu, sa kojima Otvoreni kulturni forum realizuje projekte iz nekoliko različitih domena izdavaštva, kulture i društvenog života. Oni najbolje potvrduju postojanje zajedničke potrebe o osvajanju novih prostora za savremenu književnu produkciju i njenu razmjenu u južnoslovenskim zemljama, za izvjesnim formiranjem nove čitalačke publike, potrebu za razmjenom informacija i ideja koje potvrduju vrijednosti multiklturnog ambijenta u Crnoj Gori i integrativne potencijale za ratom desrtruiranu kulturnu komunikaciju u regionu.
OKF projektom „Pisci u prijestonici“ nastavlja da njeguje razvoj sopstvenih književnih programa u okviru ambijenta koji djeluje u domenu kulture u Crnoj Gori i regionu, ali istovremeno prilažemo naš “kapital” prvobitne vizije – postati referentni centar savremene književne produkcije na južnoslovenskim jezicima i prezentacije bogatstva izraza multikulturalnog prostora. S tim u vezi, Cetinje, kao istorijski centar Crne Gore, najbolji je prostor za autorsku rezidenciju ovog tipa.

Cetinje je istorijska i sadašnja prestonica Crne Gore (glavni grad Crne Gore je Podgorica). Grad je smješten podno planine Lovćen, na kojem se nalazi mauzolej navećem crnogorskom pjesniku Petru II Petroviću Njegošu. Zbog svoje autentične arhitekture i velikog broja istorijskih građevina, relikvija, manastira, crkvi i muzeja, ovaj grad je dobio naziv „grad-muzej“. Cetinje je posljednjih pet vijekova kulturno i obrazovno sjedište Crne Gore, pa tako baštini ogromno književno, muzejsko i arhivsko blago, koje se većinom čuva kroz pet republičkih institucija: Narodni muzej Crne Gore, Arhiv Crne Gore, Centralna narodna biblioteka „Đurđe Crnojević“, Kraljevsko crnogorsko narodno pozorište „Zetski dom“, te Republički zavod za zaštitu spomenika kulture. Početkom 1482. godine, Ivan Crnojević zaustavio se na Cetinjskom polju, gdje je podigao dvor, a kroz dvije godine i manastir. Time je utemeljena nova prijestonica države, koja je dobila ime Cetinje. U novosazdani manastir, Ivan Crnojević prenio je i sjedište Zetske mitropolije, tako da je Cetinje, pored svjetovnog, postalo i duhovni centar u kojem je Ivanov sin Đurđe Crnojević osnovao prvu državnu štampariju na slovenskom jugu – Crnojevića štampariju. Međutim, Cetinje nije samo poznato po svojim građevinama i istorijskim spomenicima, već svojoj vjekovima dugoj štamparskoj tradiciji, bogatim bibliotekama, kao i po svojim umjetnicima – ovaj grad je za svojeg postojanja izrodio i ugostio značajan broj književnika i slikara, te stoga ne čudi što su se u ovom gradu smjestile tri akademije – Fakultet likovnih umjetnosti, fakultet dramskih umjetnosti, te Muzička akademija, a od nedavno i Fakultet za crnogorski jezik i književnost.

Crnojevići su osnovali prvu štampariju (1493—1496). Prvo štampano djelo bilo je Oktoih. Kasnije je i NJegoš osnovao svoju štampariju (1833—1852, u kojoj su objavljene njegove prve pjesme. Od 1858 do 1932 postojala je i Državna štamparija, a poslije II svjetskog rata 1945. osnovano je Izdavačko preduzeće „Narodna knjiga“ (1945-1958) odnosno „Obod“. Najstarije školske ustanove bile su: NJegoševa škola 1869, Bogoslovsko-učiteljska škola i Djevojački institut 1869, Gimnazija 1880, Oficirska artiljerijska škola 1903, Učiteljska škola 1919. i Bogoslovija 1921. godine. Cetinjska čitaonica osnovana je 1868. godine, u okviru koje su djelovali: Pjevačko društvo (1871), Biblioteka (1879), Dobrovoljno pozorišno društvo (1883), Muzej (1893), Arhiv (1895). I danas na Cetinju kao jedina takve vrste u Crnoj Gori radi Bogoslovija Svetog Petra Cetinjskog, koja je obnovila svoj rad 1992. godine.
Projektom „Pisci u prijestonici“ OKF otvara prostor za valorizaciju crnogorskog i evropskog kulturnog nasljeđa kroz književnost i kulturu.
Otvoreni kulturni forum ovaj projekat sprovodi u saradnji sa fondacijom Traduki – evropskom mrežom za književnost koja podstiče književnu komunikaciju između zemalja Balkana i zemalja njemačkog govornog područja, a koju su zajednički osnovali Federalno ministarstvo za evropske i međunarodne odnose Republike Austrije, Federalna kancelarija za spoljne poslove republike Njemačke, Švajcarski umjetnički savjet Pro Helvetia, KulturKontakt Austrija, Gete institut i fondacija S. Fischer, kao i Slovenačka književna agencija.

Otvoreni kulturni forum
Bajova 2/III, poštanski fah 69
81250 Cetinje
Crna Gora/Montenegro
Tel/Fax: + 382 (0) 41 23 16 68
E-mail: okf@t-com.me
Web: www.okf-cetinje.org


CALL FOR WRITERS IN RESIDENCE

“Writers in Residence, Historical Capital Cetinje, Montenegro“

The Program “Writers in Residence, Historical Capital Cetinje, Montenegro” is organized by Otvoreni kulturni forum (Open Cultural Forum) from Cetinje, Montenegro, and TRADUKI, European network for literature.

Interested authors and translators from Bosnia and Herzegovina, Serbia, Slovenia, Croatia, Macedonia, Albania, Bulgaria, Romania and Kosovo can apply from 28 November to 28 December 2018 for residence programs in Cetinje, Montenegro, for February, March and April 2019. The Call is open to: writers of the following genres: fiction, poetry, essay, and theatre; and to translators of Montenegrin literature into languages within TRADUKI network: German, Slovene, Macedonian, Albanian, Romanian and Bulgarian. Applicants are kindly asked to submit applications in Montenegrin, Croatian, Bosnian, Serbian or English language to e-mail: okf@t-com.com, with following details:

– Biography

– Desired month of stay

– Contact information

– Bibliography

– Brief description of the planned work in Cetinje

– Letter of recommendation (publisher / associations of writers / translators’ association / PEN Center, etc.)

Residence programs provide the following: accommodation and work space for a period of one month in a charming boarding house located in the city center of Cetinje, coverage of life expenses in the amount of 800,00 euro per month, and travel expenses. With this program, Open Cultural Forum will organize reading and presentation of authors in relevant literary venues before Montenegrin public, as well as a range of opportunities for participation in other art events in Montenegro during their stay. OKF is fully committed to acquaint our guests with special features and sights of Cetinje during residence period, and particularly with literary, historical and artistic conditions. The idea of the program is to provide authors and translators with the opportunity to work intensively on their manuscripts for a month, to get acquainted with social and literary climate in Montenegro, and promote their work to Montenegrin readership.

With this program, we continue to foster development of our own literary projects within the ambiance that operates in the domain of culture in Montenegro and the Balkans region, but at the same time we share our “capital” – one hoping to become center reference of contemporary literary production in South Slavic languages. In this regard, Cetinje, as the historic center of Montenegro, is the right place for residence programs.

OKF’s scope of work has two priorities: reviving cultural life in Cetinje, which from the end of the 15th century to the middle of the 20th century was the political, spiritual and cultural center of Montenegro, and intensifying cultural cooperation between writers, publishers, translators of the Balkans and Europe. We constantly expand circle of associates and partners in Montenegro and former Yugoslavia, with whom OKF creates projects from several different domains of publishing, culture and social life. These projects best confirm the existence of a common need for conquering new spaces of contemporary literary production and its exchange between countries of South East Europe, formation of new readership, the need for exchange of information, ideas and values of multicultural Montenegro, and its integrative potential to connect broken threads of ex-Yu.

Cetinje is the former capital city of Montenegro. The town is located at the foot of the mount Lovćen, where the grand mausoleum dedicated to poet Petar II Petrović Njegoš is located on one of its two highest summits. Owing to its authentic architecture and a number of historical buildings, relics, monasteries, churches and museums, this city was named “city-museum”. Cetinje has been the cultural and educational center of Montenegro for the last five centuries; hence its literary, museum and archive heritage is mostly preserved within five institutions: the National Museum of Montenegro, the National Archive of Montenegro, the National Library of Montenegro “Đurđe Crnojević”, the Royal Theater “Zetski dom”, and the National Institute for the Protection of Cultural Monuments. In 1482, Cetinje was founded by Prince Ivan Crnojević where he built the palace, and after two years a monastery. In this new monastery, the Prince transferred the seat of the Zeta Diocese, so thus Cetinje became both a secular and spiritual center of Montenegro, where subsequently Ivan’s son Đurđe Crnojević founded the first state printing house in South Eastern Europe. Moreover, Cetinje is not only famous for its historical monuments, as the city hosted u number of finest painters and sculptors, and therefore, it is no surprise that three existing art academies in Cetinje make backbone of its contemporary art scene – Academy of Fine Arts, Academy of Drama and Film Arts, and Academy of Music Arts, and more recently, the Faculty of Montenegrin Language and Literature.

With this project OKF opens the space for making Montenegrin and European cultural heritage viable through literature and culture. OKF will implement this project in cooperation with TRADUKI Foundation – a European Literary Network that promotes literary communication between the countries of the Balkans and the German speaking countries, jointly established by the Federal Ministry for European and International Relations of the Republic of Austria, the Federal Foreign Office of the Republic of Germany, Swiss Art Council Pro Helvetia, Kultur Contact Austria, Gete Institute and Foundation S. Fischer, as well as the Slovene Literary Agency.

 

Otvoreni kulturni forum

Bajova 2/III, poštanski fah 69

81250 Cetinje

Crna Gora/Montenegro

Tel/Fax: + 382 (0) 41 23 16 68

E-mail: okf@t-com.me

Web: www.okf-cetinje.org

 

Podijeli.

Komentari su suspendovani.